Integritetspolicy

Introduktion

Denna integritetsskyddspolicy beskriver Reshapeds integritetsskyddspolicy och processer avseende vår lagring och behandling av dina personuppgifter samt dina rättigheter. Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar nya personuppgiftspolicys.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Ändamål Typ av personuppgifter Rättslig grund för behandlingen
Registrering i
CV-databas
Namn, E-post, Lösenord (krypterat),
Telefonnummer, Adress, Födelsedatum,
CV, personligt brev, intyg,
betyg, andra uppladdade dokument,
Arbetslivserfarenheter, Kvalifikationer,
Kunskaper, Språkkunskaper,
Körkort, Utbildning,
LinkedIn-profil, Jobbpreferenser,
resultat av personlighets-test
Fullgörande av avtal
Matchning av uppdrag Namn, E-post, CV, personligt brev,
intyg, andra uppladdade dokument,
Arbetslivserfarenheter, Kvalifikationer,
Kunskaper, Utbildning, Intervjuanteckningar,
löneanspråk, startdatum, referenser,
personlighetstester,
resultat av personlighets-test
Vidta åtgärder för att
ingå anställningsavtal
och rättsligförpliktelse
Förbättrad
webbplatsupplevelse
Klick och besökshistorik,
IP-adress, Land, Datum
Reshapeds berättigade intresse
att förbättra tjänsten

Tänk på att inte dela med dig personuppgifter av känslig karaktär. Personuppgifter som är av känslig karaktär är följande: personnummer, sexuell läggning, politisk åskådning, hälsotillstånd, religiös övertygelse, etnisk bakgrund, eller facktillhörighet. Om du av någon anledning ändå vill lämna personuppgifter av känslig karaktär så anser vi att du samtycker till att Reshaped sparar och behandlar uppgifterna i kandidatdatabasen. Reshaped har dock rätt att radera uppgifter som du lämnar som är av känslig karaktär.

Hur vi samlar in och använder/behandlar dina personuppgifter

Personuppgifter du ger oss:

a. Skapa profil och söka ett enskilt uppdrag
För att Reshaped ska kunna matcha dig mot rätt uppdrag baserad på ert godkännande utav användarvillkoren behandlar vi följande information, ditt namn, ditt användarnamn, lösenord, e-mail, telefonnummer, adress och födelsedatum samt även personuppgifter som ges in genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar, inklusive, men inte begränsat till intyg, kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag, kön, preferenser, intressen och uppgift om vilja till omlokalisering. Vi kan också komma att begära in mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter eller om yrkeslegitimation om aktuellt. Kandidater kan själva när som helst redigera sin egen användarprofil.  Vi behandlar dina personuppgifter för rekrytering, administrering av din ansökan och att informera dig om rekryteringsprocessens fortskridande.

b. Intervjuer, kunskapstester och referenstagning
Om du deltar vid intervjuer och/eller genomgår kunskapstester som ett led i rekryteringsprocessen samlar vi in ytterligare information såsom dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter, referenser från relevanta källor. Vi kan komma att använda tredje parter för att genomföra hela eller delar av rekryteringsprocessen, varvid vi har säkerställt att dessa partners följer denna personuppgiftspolicy och våra instruktioner.

c. Din korrespondens med Reshaped
Om du kommunicerar med oss via email, post eller annan form av kommunikation, kan vi behålla sådan kommunikation och informationen däri för att använda det för att besvara din förfrågan, eller att hantera ditt klagomål, fråga och liknande. Som alltid, om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller på annat avstå från att kommunicera med dig, vänligen kontakta oss på hej@reshaped.se.

d. Ändamål för att behandla dina personuppgifter
Såsom förklarats ovan, behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla den rekryteringstjänst som vi avtalat, skapa profil och vara sökbar för våra rekryterare, intervjuer, kunskapstester, referenstagning samt din kommunikation med oss. Vi använder denna information för att förbättra vår tjänst och service till dig, utföra analyser avseende tjänstens användning och prestanda i syfte att förbättra tjänsten, inklusive testning av tjänsten. Vi behandlar även dina personuppgifter för att upprätthålla säkerhetsåtgärder för personuppgifter för att förhindra bedrägerier, säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive att förhindra obehörig åtkomst och skada till elektroniska kommunikationsnätverk och datorer. Vi kommer också att spara dina uppgifter för framtida matchningsprocesser.

När och hur vi delar personuppgifter med andra

Personuppgiftsbiträden
Information om din användarprofil och rekryteringsprocess lagras vid en eller flera databaser som hostas av tredje parter lokaliserat i EU. Dessa tredje parter använder inte och har inte access till dina personuppgifter för annat ändamål än tillhandahållande av molntjänster och lagringstjänster. Personuppgiftsbiträdens personuppgiftsbehandling regleras av personuppgiftsbiträdesavtal.

Kunder
Dina personuppgifter som du anger kan komma att delas till det kundföretag som du är intresserad av att arbeta hos. I regel delar vi dina personuppgifter till kund endast om du är i slutskedet av matchningsprocessen.

Myndigheter
När lagstiftning kräver kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Skatteverket eller Försäkringskassan.  Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med tredje parter som underlättar tillhandahållandet av vår tjänst.  Vi delar inte på annat sätt dina personuppgifter till tredje parter om inte; (i) du begär det eller godkänner det; (ii) information lämnas ut för att följa lagen (till exempel att följa en husrannsakan, föreläggande eller domstolsbeslut, fullfölja ett avtal vi har med dig, eller skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet för tjänsten, eller andra användare eller våra anställda; (iii) för att hantera nöd eller force majeure händelser; eller (iv) att hantera tvister, krav eller bemöta personer som agerar på ditt uppdrag.

Dina individuella rättigheter

Europeiska Unionens dataskyddsförordning och andra länders personuppgiftslagar ger särskilda rättigheter för registrerade. En bra förklaring av dessa (på svenska) återfinns på hemsidan av Sveriges Datainspektion. Om du anser att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till datainspektionen@datainspektionen.se.

Rätt att återta ditt samtycke
I de fall en behandling grundar sig på samtycke har du närsomhelst rätt att återta ditt samtycke.

Rätt till insyn (registerutdrag)
Du har rätt att utan kostnad 1 gång/år få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig samt en kopia på uppgifterna. 

Rätt till rättelse
Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart.

Rätt till begränsning
Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter.

Rätt till invändning
Du har rätt att invända mot behandlingen om du anser den felaktig.

Rätt till radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderad (med förbehåll för vissa undantag).

Rätt till dataportabilitet
Där tekniskt genomförbart kommer vi efter din förfrågan att lämna dina personuppgifter till dig eller överföra den direkt till en annan ansvarig.

Reshaped svarar på din förfrågan senast 30 dagar efter förfrågan inkommit. Om förfrågan nekas, kommer vi att ge en förklaring till varför åtkomst har blivit nekad. För att nyttja rättigheterna ovan, kontakta oss på hej@reshaped.se.

Säkerheten för dina personuppgifter

För att skydda integriteten för dina personuppgifter som du överför via användningen av vår tjänst, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver veta den informationen för att tillhandahålla tjänsten till dig. Dessutom utbildar vi våra anställda om vikten av sekretess och upprätthåller integriteten och säkerheten för din information. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra anställdas integritetsansvar.

Datalagring

Din registrering innebär att Reshaped kommer att lagra och använda dina personuppgifter i rekryteringsändamål fram tills inaktualitet, om du inte begär att få dem raderade.